Skip to content

Salgsvilkår

20. Marts 2024

TotalEnergies Marketing Denmark A/S

1. Generelt
Nærværende generelle salgsbetingelser dækker TotalEnergies Marketing Denmark A/S (efterfølgende benævnt som SÆLGER) salg af produkter på det danske marked samt tilhørende serviceydelser. 
De generelle salgsbetingelser er gældende medmindre der foreligger anden skriftlig aftale mellem køber (efterfølgende benævnt som KUNDEN) og SÆLGER.
Nærværende generelle salgsbetingelser erstatter alle tidligere versioner og er gældende fra 01.06.2024.

2. Brug af produkter og anbefalinger
På KUNDENs anmodning kan SÆLGER anbefale hvilke produkter der skal anvendes. I sådanne tilfælde vil SÆLGER give den bedst mulige anbefaling af egnet produkt i henhold til oplysninger modtaget fra kunden. 
SÆLGER tilbyder også adgang til online smøreolieanbefalinger på LubAdvisor®. Denne service indeholder smøreolieanbefalinger af SÆLGERs produkter baseret på kravspecifikationerne fra producent.
SÆLGER påtager sig ikke noget ansvar for unøjagtigheder, fejl eller manglende informationer på denne online service. Det er til enhver tid KUNDENs eget ansvar at kontrollere, at der anvendes korrekt smøremiddel i henhold til producentens specifikationer og anbefalinger. 

3. Priser
Det er prisen på leveringsdagen, der er gældende. Medmindre andet er aftalt, handles der til den aftalte nettopris. Alle priser oplyses eksklusive de til enhver tid gældende statslige afgifter, herunder Co2 og Energiafgift, samt eventuelle gebyrer og moms. De til enhver tid  gældende afgiftsatser fremgår af www.skat.dk.  Undtaget er kølervæsker og AdBlue, som handles til dagspriser. SÆLGER kan ikke holdes ansvarlig for prisstigninger på råvarer, ændringer i lovbefalede afgifter, transport og distribution samt serviceydelser. Såfremt betingelserne  or de opnåede nettopriser ikke længere er opfyldt, er SÆLGER berettiget til at foretage regulering af nettopriser med 14 dages varsel. 

Spildoliegebyr:
SÆLGER opkræver den til enhver tid gældende gebyr sats i henhold til aftalen med Drivkraft Danmark. For yderligere information om spildolieordningen henvises til: https://www.drivkraftdanmark.dk/indhold/indsamlingsordningen/ 

4. Bestilling
SÆLGER tilbyder KUNDEN adgang til online bestillingsservice. 
https://nordic.totalenergies.com/da/services/bestil
Såfremt KUNDEN accepterer brug af e-LUB online bestillingsservice vil SÆLGER tildele KUNDEN en personlig adgang med kundespecifik adgangskode. KUNDEN kan bestille varer online på www.e-lub.dk 24 timer i døgnet.
SÆLGER accepterer ligeledes at modtage ordrer via telefon og e-mail. SÆLGER kan modtage ordrer via telefon og e-mail inden for normale åbningstider mandag til torsdag fra kl. 08.00 - 16.00 og fredag fra kl. 08.00 - 15.30. 
Enhver ordre vil blive leveret, forudsat den godkendes af SÆLGER og herunder kontrol af kundens betalingsstatus samt betalingsevne. 
SÆLGER kan dog spærre for levering af ordren såfremt KUNDENs betalingsstatus og solvens ikke godkendes af SÆLGER.

5. Leveringsbetingelser og varekontrol
Medmindre andet er aftalt mellem SÆLGER og KØBER leverer SÆLGER DDP (Inco term 2020 ICC).
Lagervarer leveres fra dag til dag på hverdage såfremt bestillingen er modtaget senest kl. 11.00 på hverdage.
Hvis varer skal bestilles, kan leveringstiden oplyses ved henvendelse til kundeservice.
For leveringstid for bulk-varer med tankbil henvises til vores til enhver tid gældende oversigt over bulk terminer. Denne oversigt kan fås ved henvendelse til vores kundeservice.
Det er til enhver tid KUNDENs ansvar at kontrollere de leverede varer omgående ved modtagelsen. Kontrollen skal omfatte mangler og fejl og meddeles senest næste dag til SÆLGER. Det er SÆLGERs ansvar at udbedre mangler og fejl efter nærmere aftale med KUNDEN. 
KUNDEN skal kvittere for modtagelse af ordren ved transportøren og kvitterer samtidig for at der ikke er synlige fejl og mangler, herunder skader ved modtagelsen.
SÆLGER leverer i hele Danmark dog undtaget Færøerne og Grønland. 
Såfremt KUNDEN har behov for haste- eller specialleverancer hurtigere end fra dag til dag forsøger SÆLGER mod betaling og med særlig forudgående aftale at imødekomme dette. KUNDEN skal acceptere at betale alle omkostninger forbundet med sådanne haste– og specialleverancer. 
SÆLGERs leveringspligt udskydes, mindskes eller bortfalder såfremt der opstår forhold ud over, hvad der sædvanligt kan påregnes og som SÆLGER ikke kan kontrollere og som vanskeliggør SÆLGERs leveringsforpligtelse over for KUNDEN.

6. Minimumsordrer og –leverancer 
Minimumsordremængden er fastsat til 1 ubrudt kasse for emballerede varer og 500 liter for bulk varer pr. levering. 
For emballerede varer, hvor ordremængden er på mindre end 72 liter eller kg. opkræves et fragttillæg på kr. 200,00 ex. moms  
For bulk varer, hvor ordren er på mindre end 700 liter opkræves et fragttillæg på kr. 500,00 ex. moms.  

7. Kvalitet af produkter 
SÆLGER påtager sig at stille produktdokumentation til rådighed for KUNDEN. Produktdokumentation dækker: tekniske datablade, sikkerhedsdatablade/brugsanvisninger samt produktcertifikater ved særlige behov. 
Tekniske datablade og sikkerhedsdatablade vil være tilgængelige online på SÆLGERs webside https://nordic.totalenergies.com/da under produktkataloget. Yderligere produktdokumentation og informationer kan fås ved henvendelse til SÆLGERs tekniske afdeling. 

8. Kundeklage
Evt. klage skal foretages af KUNDEN skriftligt (e-mail er accepteret) straks og senest 3 dage efter modtagelsen af varen. KUNDEN skal udfyldes en klageformular og medsende al relevant dokumentation.
Det er alene op til SÆLGER at beslutte om der skal ske erstatningslevering, afhjælpning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen såfremt KUNDEN konstaterer fejl ved varen ved modtagelsen. 
Såfremt KUNDEN nægter modtagelsen af beskadigede varer, skal årsagen til afvisningen foreligge skriftligt med KUNDENs underskrift angivet på følgesedlen. I sådanne tilfælde kan SÆLGER gøre krav gældende over for KUNDEN til dækning af returfragt og lagerhåndtering såfremt SÆLGER ikke vurderer varen som værende defekt.

9. Returnering af varer
KUNDEN skal indenfor 6 hverdag skriftligt anmode om returnering. SÆLGER er aldrig forpligtet til at acceptere returnering af varer, med mindre dette forlods er skriftligt aftalt mellem SÆLGER og KUNDEN. 
Bestillingsvarer accepteres aldrig til returnering medmindre det skyldes fejl og mangler. Ved accept fra SÆLGER vil KUNDEN modtage fragtbrev fra kundeservice.
Returvarer skal være uåbnede, forseglede og salgbare.
Fragtomkostningerne til returneringen skal dækkes af KUNDEN. I tillæg vil SÆLGER opkræve et administrationsgebyr på kr. 300,00 pr. returnering samt et fradrag på 10% af købesummen ved godtgørelsen. 
 
10. Fakturering
SÆLGER fremsender fakturaer via et elektronisk online system: DocOnline (PDF) eller som EDI. 
Accept af fakturaen udgør en accept af SÆLGERs generelle salgsbetingelser, herunder betalingsbetingelser og aftalte priser. 

11. Betalingsbetingelser
De generelle betalingsbetingelser er løbende måned + 20 dage efter fakturadatoen medmindre andet er skriftligt aftalt mellem SÆLGER og KUNDEN. 
Betaling skal foretages ved bankoverførsel til SÆLGERs bankkonto og skal indeholde oplysning om fakturanummer. 
SÆLGER er til enhver tid berettiget til at foretage en kreditvurdering af KUNDEN og kan på baggrund af denne kreditvurdering indføre skærpede betalingsbetingelser og/eller ophøre med, at levere varer til kunden midlertidigt eller helt. 
Forfalden saldo skal være indbetalt senest på forfaldsdato.

12. For sen betaling 
Varerne forbliver SÆLGERs ejendom indtil betaling af har fundet sted. 
Ved for sen betaling pålægges der rente med 18% pro anno der tilskrives månedligt. 
Ved fremsendelse af rykker og inkasso beregnes ligeledes gebyr. Beregning sker i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning (Renteloven). 
Enhver forsinkelse af betaling af en forfalden faktura, selv en delbetaling, annullerer betingelserne for alle ordrer og gør resterende tilgodehavender forfaldne til betaling. Det giver også SÆLGER ret til at annullere gældende tilbud om fremtidig levering.

13. Force Majeure
Hvis der opstår en force majeure situation er SÆLGER berettiget til at udskyde, reducere eller annullere leveringen alternativt afbryde leveringsforbindelsen. Force majeure er enhver begivenhed og forhold som sætter SÆLGER ude af stand til at opfylde sine forpligtelser.
Force majeure omfatter, men er ikke begrænset til: offentlige pålæg, begrænsning eller overholdelse af et pålæg eller anmodning fra en offentlig myndighed eller en person der handler for en sådan myndighed, shippingrestriktioner eller grænseproblemer, beslutninger fra domstole, embargo, tvangsudskrivning, mobilisering, karantæne, blokade, ekspropriering eller konfiskering af faciliteter, oprør, krig, erklæret eller ej, borgerkrig, statskup, revolution, piratvirksomhed, terrorisme, boykot, lockout, strejke eller arbejdsmarkedstvist af enhver art, især strejke eller blokering af transport, okkupation af fabrikken og faciliteterne, brand, sabotage, ulykke, eksplosion, ødelæggelse af installationer eller faciliteter, nedbrud af maskiner, afbrydelse af transport eller kommunikation, fysiske og elektroniske skader på servere, mangel på råmaterialer, uafvendelig begivenhed, naturkatastrofer såsom jordskælv, oversvømmelse lynnedslag, tørke, is, frost, brand og epidemi. 

14. Intellektuelle ejendomsrettigheder og varemærker 
KUNDEN anerkender, at alle varemærker uanset tilladelse til brug er og forbliver SÆLGERs ejendom. KUNDEN har ikke nogen intellektuelle ejendomsrettigheder til SÆLGERs varemærker eller produkter. 
KUNDEN forpligter sig til ikke at bestride, nægte eller rejse tvivl om SÆLGERs eller dets associerede virksomheders eksklusive ret til varemærker eller validiteten eller anvendelsen af nogen varemærker på markedet eller i noget andet land og ikke at hjælpe nogen anden med at gøre det. 
Indholdet af websiden og e-LUB (titler, billeder, tekst, videoer, brands) tilhørende SÆLGER forbliver SÆLGERs ejendom. 
Enhver delvis eller fuld reproduktion af indholdet af nogen proces og system, der findes på supportmateriale, kræver forudgående og skriftlig tilladelse fra SÆLGER.
Alle oplysninger, indhold, filer og programmer, der tilbydes via SÆLGERs service, er beskyttet i henhold til dansk og international lovgivning med hensyn til intellektuel ejendomsret og copyright.

15. Økonomiske sanktioner

I forbindelse med ordren betyder udtrykket "Økonomiske sanktionsbestemmelser" enhver gældende økonomisk, finansiel, handels- eller eksportkontrollov, regulering, embargo eller andre restriktive foranstaltninger, der er implementeret, administreret, gennemført og/eller håndhævet af en statslig myndighed med jurisdiktion over parterne og produkterne eller tjenesterne.

15.I. Hver part skal udføre ordren i overensstemmelse med de økonomiske sanktionsbestemmelser. Hvis en af parterne er ude af stand til at udføre ordren på grund af en lovkonflikt, finder bestemmelserne specificeret under 15.V anvendelse.

15.II. Kunden forpligter sig til ikke, hverken direkte eller indirekte, at distribuere eller videresælge produkter, der er købt fra sælger i strid med økonomiske sanktionsbestemmelser. Desuden forpligter og garanterer kunden, at denne ikke, hverken direkte eller indirekte, vil distribuere, sælge, levere, eksportere, reeksportere eller på anden måde overføre produktet/produkterne, der er købt fra sælger i Rusland og/eller til brug i Rusland.

15.III. Kunden skal implementere procedurer for at overholde økonomiske sanktionsbestemmelser og opdage mulige ikkeforskriftsmæssige aktiviteter fra tredjeparter, herunder potentielle forhandlere, og anvende alle sådanne procedurer på transaktioner, der involverer produkter eller tjeneste, som er købt hos sælger.

15.IV. Under udførelsen af ordren forpligter kunden sig til straks ved skriftlig meddelelse at informere sælger om enhver information, der kan påvirke erklæringen eller forpligtelserne, som er omfattet af denne artikel, herunder også vedrørende tredjemands aktiviteter, der kan modvirke de samme afsnit. Kunden skal stille oplysninger til rådighed for sælger vedrørende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til afsnit 15.II, 15.III, 15.IV og 15.V inden for to uger fra sælgers skriftlige anmodning om disse oplysninger.

I tilfælde af misligholdelse af ovennævnte forpligtelser, vil sælger kunne (i) suspendere udførelsen af ordren eller (ii) annullere ordren. Kunden kan ikke påberåbe sig nogen erstatningsrettigheder i henhold til den aktuelle ordre.

15.V. Ingen af parterne er forpligtet til at opfylde nogen forpligtelse i forbindelse med den aktuelle ordre, hvis den ikke er i overensstemmelse med eller er i strid med, uforenelig med, skaber en konflikt med eller udsætter en part for straffeforanstaltninger i henhold til de økonomiske sanktionsbestemmelser. I dette tilfælde skal denne part ("den berørte part") straks give skriftlig meddelelse til den anden part om sin manglende evne til at handle. Ved at gøre dette kan den berørte part enten (i) suspendere udførelsen af de berørte forpligtelser i henhold til denne ordre, så længe dennes manglende evne til at gøre dette foreligger, eller (ii) opsige ordren uden mulighed for den anden part til at gøre krav på kompensationsrettigheder i henhold til den aktuelle ordre.

16. Forebyggelse af korruption

I anerkendelse af de antikorruptionslove, der gælder for aktiviteterne i henhold til ordren, enhver anden antikorruptionslovgivning, der ellers gælder for parterne, og i overensstemmelse med parternes overholdelsesregler og -procedurer for anti-korruption.

15.1 – Kunden garanterer med hensyn til ordren og de forhold, der er omfattet af nærværende ordre, at hverken denne selv eller nogen, der efter dennes viden der handler på dennes vegne, har foretaget eller tilbudt eller vil foretage eller tilbyde nogen betaling, gave, eller løfte eller give nogen fordel, enten direkte eller gennem en mellemmand, til eller stillet til rådighed for en person, uanset om denne person er en offentlig embedsmand eller ikke (modtager), hvor en sådan betaling, gave, løfte eller fordel ville have til formål: (i) at påvirke en handling eller beslutning fra en sådan modtager; (ii) at tilskynde en sådan modtager til at gøre eller undlade at udføre en handling i strid med hans eller hendes lovlige pligter; (iii) at sikre en upassende fordel; eller (iv) at tilskynde en sådan modtager til at bruge sin indflydelse til at påvirke en handling eller beslutning foretaget af en afdeling, et agentur eller et instrument i en offentlig myndighed eller offentlig virksomhed.

15.2 – Kunden skal implementere og vedligeholde tilstrækkelige interne kontroller for at sikre, at alle betalinger foretaget i henhold til ordren er godkendte og i overensstemmelse med ordren.

15.3 – I tilfælde af at en offentlig embedsmand (eller en nær personlig bekendt af en sådan offentlig embedsmand, nær personlig bekendt) ejer eller besidder, direkte eller indirekte, aktier eller en anden interesse i kunden, eller er en direktør, embedsmand eller agent for kunden , accepterer kunden at underrette sælger skriftligt og tage passende skridt til at sikre, at en sådan offentlig embedsmand (eller nære personlige bekendte) overholder lovene i Danmark, herunder med hensyn til interessekonflikter og anti-korruptionsoverholdelse, som beskrevet i Artikel 15.I ovenfor.

17. Fortrolighed
Udleverede produktinformationer, prislister eller andre oplysninger fra SÆLGER udgør fortrolige oplysninger. Oplysningerne må ikke videregives til 3. part uden SÆLGERs forudgående skriftlige godkendelse.

18. Persondata
Foruden nærværende generelle salgsbetingelser gælder mellem parterne tillige altid gældende persondata lovgivning i henhold til GDPR-lovgivningen. 

19. Lovgivning 
Eventuelle tvister mellem parterne er underlagt dansk lovgivning.