Skip to content

Salgsvilkår

1. juni 2022

TotalEnergies Marketing Denmark A/S

1. Generelt
Nærværende generelle salgsbetingelser dækker TotalEnergies Marketing Denmark A/S (efterfølgende benævnt som SÆLGER) salg af produkter på det danske marked samt tilhørende serviceydelser. 
De generelle salgsbetingelser er gældende medmindre der foreligger anden skriftlig aftale mellem køber (efterfølgende benævnt som KUNDEN) og SÆLGER.
Nærværende generelle salgsbetingelser erstatter alle tidligere versioner og er gældende fra 01.06.2022.

2. Brug af produkter og anbefalinger
På KUNDENs anmodning kan SÆLGER anbefale hvilke produkter der skal anvendes. I sådanne tilfælde vil SÆLGER give den bedst mulige anbefaling af egnet produkt i henhold til oplysninger modtaget fra kunden. 
SÆLGER tilbyder også adgang til online smøreolieanbefalinger på LubAdvisor®. Denne service indeholder smøreolieanbefalinger af SÆLGERs produkter baseret på kravspecifikationerne fra producent.
SÆLGER påtager sig ikke noget ansvar for unøjagtigheder, fejl eller manglende informationer på denne online service. Det er til enhver tid KUNDENs eget ansvar at kontrollere, at der anvendes korrekt smøremiddel i henhold til producentens specifikationer og anbefalinger. 

3. Priser
Det er prisen på leveringsdagen, der er gældende. Medmindre andet er aftalt, handles der til den aftalte nettopris. Alle priser oplyses eksklusive de til enhver tid gældende statslige afgifter, herunder Co2 og Energiafgift, samt eventuelle gebyrer og moms. De til enhver tid  gældende afgiftsatser fremgår af www.skat.dk.  Undtaget er kølervæsker og AdBlue, som handles til dagspriser. SÆLGER kan ikke holdes ansvarlig for prisstigninger på råvarer, ændringer i lovbefalede afgifter, transport og distribution samt serviceydelser. Såfremt betingelserne  or de opnåede nettopriser ikke længere er opfyldt, er SÆLGER berettiget til at foretage regulering af nettopriser med 14 dages varsel. 

Spildoliegebyr:
I samarbejde med Oliebranchens Indsamlingsordning For Spildolie under Drivkraft Danmark tilbyder SÆLGER afhentning og  miljømæssig korrekt bortskaffelse af spildolie. SÆLGER opkræver den til enhver tid gældende gebyr sats i henhold til aftalen med Drivkraft Danmark. For yderligere information om spildolieordningen henvises til: https://www.drivkraftdanmark.dk/indhold/indsamlingsordningen/ 

4. Bestilling
SÆLGER tilbyder KUNDEN adgang til online bestillingsservice. 
https://nordic.totalenergies.com/da/services/bestil
Såfremt KUNDEN accepterer brug af e-LUB online bestillingsservice vil SÆLGER tildele KUNDEN en personlig adgang med kundespecifik adgangskode. KUNDEN kan bestille varer online på www.e-lub.dk 24 timer i døgnet.
SÆLGER accepterer ligeledes at modtage ordrer via telefon og e-mail. SÆLGER kan modtage ordrer via telefon og e-mail inden for normale åbningstider mandag til torsdag fra kl. 08.00 - 16.00 og fredag fra kl. 08.00 - 15.30. 
Enhver ordre vil blive leveret, forudsat den godkendes af SÆLGER og herunder kontrol af kundens betalingsstatus samt betalingsevne. 
SÆLGER kan dog spærre for levering af ordren såfremt KUNDENs betalingsstatus og solvens ikke godkendes af SÆLGER.

5. Leveringsbetingelser og varekontrol
Medmindre andet er aftalt mellem SÆLGER og KØBER leverer SÆLGER DDP (Inco term 2020 ICC).
Lagervarer leveres fra dag til dag på hverdage såfremt bestillingen er modtaget senest kl. 11.00 på hverdage.
Hvis varer skal bestilles, kan leveringstiden oplyses ved henvendelse til kundeservice.
For leveringstid for bulk-varer med tankbil henvises til vores til enhver tid gældende oversigt over bulk terminer. Denne oversigt kan fås ved henvendelse til vores kundeservice.
Det er til enhver tid KUNDENs ansvar at kontrollere de leverede varer omgående ved modtagelsen. Kontrollen skal omfatte mangler og fejl og meddeles senest næste dag til SÆLGER. Det er SÆLGERs ansvar at udbedre mangler og fejl efter nærmere aftale med KUNDEN. 
KUNDEN skal kvittere for modtagelse af ordren ved transportøren og kvitterer samtidig for at der ikke er synlige fejl og mangler, herunder skader ved modtagelsen.
SÆLGER leverer i hele Danmark dog undtaget Færøerne og Grønland. 
Såfremt KUNDEN har behov for haste- eller specialleverancer hurtigere end fra dag til dag forsøger SÆLGER mod betaling og med særlig forudgående aftale at imødekomme dette. KUNDEN skal acceptere at betale alle omkostninger forbundet med sådanne haste– og specialleverancer. 
SÆLGERs leveringspligt udskydes, mindskes eller bortfalder såfremt der opstår forhold ud over, hvad der sædvanligt kan påregnes og som SÆLGER ikke kan kontrollere og som vanskeliggør SÆLGERs leveringsforpligtelse over for KUNDEN.

6. Minimumsordrer og –leverancer 
Minimumsordremængden er fastsat til 1 ubrudt kasse for emballerede varer og 500 liter for bulk varer pr. levering. 
For emballerede varer, hvor ordremængden er på mindre end 72 liter eller kg. opkræves et fragttillæg på kr. 200,00 ex. moms  
For bulk varer, hvor ordren er på mindre end 700 liter opkræves et fragttillæg på kr. 500,00 ex. moms.  

7. Kvalitet af produkter 
SÆLGER påtager sig at stille produktdokumentation til rådighed for KUNDEN. Produktdokumentation dækker: tekniske datablade, sikkerhedsdatablade/brugsanvisninger samt produktcertifikater ved særlige behov. 
Tekniske datablade og sikkerhedsdatablade vil være tilgængelige online på SÆLGERs webside https://nordic.totalenergies.com/da under produktkataloget. Yderligere produktdokumentation og informationer kan fås ved henvendelse til SÆLGERs tekniske afdeling. 

8. Kundeklage
Evt. klage skal foretages af KUNDEN skriftligt (e-mail er accepteret) straks og senest 3 dage efter modtagelsen af varen. KUNDEN skal udfyldes en klageformular og medsende al relevant dokumentation.
Det er alene op til SÆLGER at beslutte om der skal ske erstatningslevering, afhjælpning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen såfremt KUNDEN konstaterer fejl ved varen ved modtagelsen. 
Såfremt KUNDEN nægter modtagelsen af beskadigede varer, skal årsagen til afvisningen foreligge skriftligt med KUNDENs underskrift angivet på følgesedlen. I sådanne tilfælde kan SÆLGER gøre krav gældende over for KUNDEN til dækning af returfragt og lagerhåndtering såfremt SÆLGER ikke vurderer varen som værende defekt.

9. Returnering af varer
KUNDEN skal indenfor 6 hverdag skriftligt anmode om returnering. SÆLGER er aldrig forpligtet til at acceptere returnering af varer, med mindre dette forlods er skriftligt aftalt mellem SÆLGER og KUNDEN. 
Bestillingsvarer accepteres aldrig til returnering medmindre det skyldes fejl og mangler. Ved accept fra SÆLGER vil KUNDEN modtage fragtbrev fra kundeservice.
Returvarer skal være uåbnede, forseglede og salgbare.
Fragtomkostningerne til returneringen skal dækkes af KUNDEN. I tillæg vil SÆLGER opkræve et administrationsgebyr på kr. 300,00 pr. returnering samt et fradrag på 10% af købesummen ved godtgørelsen. 
 
10. Fakturering
SÆLGER fremsender fakturaer via et elektronisk online system: DocOnline (PDF) eller som EDI. 
Accept af fakturaen udgør en accept af SÆLGERs generelle salgsbetingelser, herunder betalingsbetingelser og aftalte priser. 

11. Betalingsbetingelser
De generelle betalingsbetingelser er løbende måned + 20 dage efter fakturadatoen medmindre andet er skriftligt aftalt mellem SÆLGER og KUNDEN. 
Betaling skal foretages ved bankoverførsel til SÆLGERs bankkonto og skal indeholde oplysning om fakturanummer. 
SÆLGER er til enhver tid berettiget til at foretage en kreditvurdering af KUNDEN og kan på baggrund af denne kreditvurdering indføre skærpede betalingsbetingelser og/eller ophøre med, at levere varer til kunden midlertidigt eller helt. 
Forfalden saldo skal være indbetalt senest på forfaldsdato.

12. For sen betaling 
Varerne forbliver SÆLGERs ejendom indtil betaling af har fundet sted. 
Ved for sen betaling pålægges der rente med 18% pro anno der tilskrives månedligt. 
Ved fremsendelse af rykker og inkasso beregnes ligeledes gebyr. Beregning sker i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning (Renteloven). 
Enhver forsinkelse af betaling af en forfalden faktura, selv en delbetaling, annullerer betingelserne for alle ordrer og gør resterende tilgodehavender forfaldne til betaling. Det giver også SÆLGER ret til at annullere gældende tilbud om fremtidig levering.

13. Force Majeure
Hvis der opstår en force majeure situation er SÆLGER berettiget til at udskyde, reducere eller annullere leveringen alternativt afbryde leveringsforbindelsen. Force majeure er enhver begivenhed og forhold som sætter SÆLGER ude af stand til at opfylde sine forpligtelser.
Force majeure omfatter, men er ikke begrænset til: offentlige pålæg, begrænsning eller overholdelse af et pålæg eller anmodning fra en offentlig myndighed eller en person der handler for en sådan myndighed, shippingrestriktioner eller grænseproblemer, beslutninger fra domstole, embargo, tvangsudskrivning, mobilisering, karantæne, blokade, ekspropriering eller konfiskering af faciliteter, oprør, krig, erklæret eller ej, borgerkrig, statskup, revolution, piratvirksomhed, terrorisme, boykot, lockout, strejke eller arbejdsmarkedstvist af enhver art, især strejke eller blokering af transport, okkupation af fabrikken og faciliteterne, brand, sabotage, ulykke, eksplosion, ødelæggelse af installationer eller faciliteter, nedbrud af maskiner, afbrydelse af transport eller kommunikation, fysiske og elektroniske skader på servere, mangel på råmaterialer, uafvendelig begivenhed, naturkatastrofer såsom jordskælv, oversvømmelse lynnedslag, tørke, is, frost, brand og epidemi. 

14. Intellektuelle ejendomsrettigheder og varemærker 
KUNDEN anerkender, at alle varemærker uanset tilladelse til brug er og forbliver SÆLGERs ejendom. KUNDEN har ikke nogen intellektuelle ejendomsrettigheder til SÆLGERs varemærker eller produkter. 
KUNDEN forpligter sig til ikke at bestride, nægte eller rejse tvivl om SÆLGERs eller dets associerede virksomheders eksklusive ret til varemærker eller validiteten eller anvendelsen af nogen varemærker på markedet eller i noget andet land og ikke at hjælpe nogen anden med at gøre det. 
Indholdet af websiden og e-LUB (titler, billeder, tekst, videoer, brands) tilhørende SÆLGER forbliver SÆLGERs ejendom. 
Enhver delvis eller fuld reproduktion af indholdet af nogen proces og system, der findes på supportmateriale, kræver forudgående og skriftlig tilladelse fra SÆLGER.
Alle oplysninger, indhold, filer og programmer, der tilbydes via SÆLGERs service, er beskyttet i henhold til dansk og international lovgivning med hensyn til intellektuel ejendomsret og copyright.

15. Fortrolighed
Udleverede produktinformationer, prislister eller andre oplysninger fra SÆLGER udgør fortrolige oplysninger. Oplysningerne må ikke videregives til 3. part uden SÆLGERs forudgående skriftlige godkendelse.

16. Persondata
Foruden nærværende generelle salgsbetingelser gælder mellem parterne tillige altid gældende persondata lovgivning i henhold til GDPR-lovgivningen. 

17. Lovgivning 
Eventuelle tvister mellem parterne er underlagt dansk lovgivning.