Skip to content

General Terms and Conditions of Use

Välkommen till webbplatsen https://nordic.totalenergies.com/ (”webbplatsen”). Genom att använda webbplatsen bekräftar du att har läst, förstått och godkänt, utan begränsning eller förbehåll, detta dokument (”allmänna användarvillkor” eller ”GTCU”). Du förbinder dig också att läsa policyn för sekretesskydd och hantering av  cookies, som finns på webbplatsen. . Vänligen notera att andra regler och villkor samt policys gällande personuppgifter och cookies kan gälla för andra hemsidor inom Total Group, och vi rekommenderar att du läser dem noggrant.

Bolagen inom TotalEnergies Company är sina egna juridiska personer och har oberoende juridisk status. Bolaget som publicerar webbplatsen (”webbplatsutgivaren”) tillhör TotalEnergies Company. ”TotalEnergies”, ”TotalEnergies Company” och ”bolaget” avser generellt TotalEnergies SE och/eller dess dotterbolag och anknutna företag. Ett dotterbolag är ett företag i vilket TotalEnergies SE direkt eller indirekt innehar en majoritet av rösterna. På samma sätt används orden ”vi”, ”oss” och ”vår(t)” för att hänvisa till webbplatsutgivaren eller ett företag inom TotalEnergies Company i allmänhet eller till de som arbetar för dem. Dessa uttryck används också när det inte finns något användbart syfte med att identifiera det särskilda företaget eller företagen. Av dessa uttryck kan inte utläsas att TotalEnergies SE eller något av dess dotterbolag eller anknutna företag är involverade i verksamheten och ledningen av något annat företag som tillhör TotalEnergies Company.
 

1. Identitet

Webbplatsutgivaren
TotalEnergies Marketing Denmark A/S, ett företag som finns och är organiserat enligt dansk lag, med kommersiellt registreringsnummer CVR 63855618 och med säte på Amerika Plads 29, 2100 Köpenhamn Ø, Danmark.
Typ av företag: Aktiebolag enligt dansk lag
Momsregistreringsnummer: 63855618
E-post: [email protected]  
Telefon: (+45) 45 81 37 01 

Webbplatsens webbhotell
Acquia Cloud Site Factory i Frankfurt, Tyskland
Huvudkontoret ligger på 53 State Street, Boston, Massachusetts 02109, USA
Dun and Bradstreet (D&B): 015922699
Telefon: +1 617-588-9600

 
2. Användarens användning och åtaganden 

Varje person som besöker webbplatsen (”användaren”) intygar sin efterlevnad av användarvillkoren och gällande lagar, i synnerhet att denne: 
•    har nödvändiga kunskaper och medel för att komma åt och använda webbplatsen 
•    har bekräftat att den använda datorkonfigurationen inte innehåller några virus och fungerar som den ska.
 

 

3. Immateriella rättigheter

Princip
All information eller alla dokument (texter, animerade eller statiska bilder, ljud, fotografier, know-how, produkter) som visas på webbplatsen samt alla element som skapats för webbplatsen och dess allmänna struktur utgör antingen webbplatsutgivarens eller TotalEnergies Companys egendom eller omfattas av användnings-, återgivnings- och representationsrätt som har beviljats dem. Sådan information och sådana dokument och föremål omfattas av lagar som skyddar upphovsrätten i den mån de har gjorts tillgängliga för allmänheten på webbplatsen. Ingen licens eller rätt annan än att se webbplatsen har beviljats till någon person med avseende på immateriella rättigheter. Återgivning av webbplatsens dokument är tillåten endast som information för personligt och privat bruk. All återgivning och användning av kopior för andra ändamål är uttryckligen förbjuden och föremål för föregående och uttryckligt tillstånd från webbplatsutgivaren. I samtliga fall måste den godkända återgivningen av information som visas på webbplatsen citera tillämplig källa och äganderätt.

Utmärkande kännetecken 
Om inget annat anges utgör bolagets namn, logotyper, produkter och varumärken som visas på webbplatsen webbplatsutgivarens eller TotalEnergies Companys egendom eller omfattas av användnings-, återgivnings- eller representationsrätt som har beviljats dem. De får inte användas utan föregående skriftligt medgivande från webbplatsutgivaren. 

Databaser
Alla databaser som görs tillgängliga för dig tillhör webbplatsutgivaren, som har status som databasproducent. Du får inte extrahera eller återanvända någon kvalitativt eller kvantitativt väsentlig del av databaserna, inte heller för privata ändamål.

Upphovsperson foton/videor (credits) 
När du hovrar med musen över bilder/videor ser du vem som skapat dem (credits).

 

4. Hyperlänkar 

Aktivering av länkar 
Webbplatsutgivaren avsäger sig formellt allt ansvar för innehållet på de webbplatser som den tillhandahåller länkar till. Se sådana webbplatsers allmänna användarvillkor och policy avseende personuppgifter och cookies eller andra dokument som rör skydd av personuppgifter för att förstå deras metoder. Beslutet att aktivera länkarna fattas enbart av användaren. Webbplatsutgivaren kan när som helst ändra eller ta bort en länk från webbplatsen.

Tillstånd för länkar
Om du vill skapa en hypertextlänk till webbplatsen måste du först erhålla ett skriftligt godkännande från webbplatsutgivaren genom att kontakta denne med hjälp av kontaktuppgifterna som finns i slutet av användarvillkoren.
 

5. Formellt meddelande 

Ansvar
Information och rekommendationer som finns på webbplatsen (”informationen”) tillhandahålls i god tro. Meningen är att informationen ska vara korrekt när den publiceras på webbplatsen. Dock varken framhåller eller garanterar webbplatsutgivaren informationens fullständighet eller riktighet. Du tar fullt ansvar för de risker som är förknippade med att lita på den. Informationen ges till dig under förutsättning att du eller någon annan person som får den kan fastställa informationens intresse för ett visst ändamål innan den används. Under inga omständigheter ska webbplatsutgivaren hållas ansvarig för skador som kan uppstå till följd av att någon litar på eller använder informationen. Informationen ska inte betraktas som rekommendationer för användning av information, produkter, rutiner, utrustning eller formuleringar som strider mot en immateriell rättighet. Webbplatsutgivaren avsäger sig allt ansvar, uttryckligt eller underförstått, om användningen av informationen strider mot en immateriell rättighet. 
Webbplatsutgivaren och alla företag inom TotalEnergies avvisar kategoriskt alla tolkningar som kan likställa innehållet på deras webbplatser med erbjudanden om att köpa eller incitament att förvärva aktier eller andra överlåtbara värdepapper, varken noterade eller onoterade, från webbplatsutgivaren eller något annat företag inom TotalEnergies. Ingen garanti, varken uttrycklig eller underförstådd, ges avseende den kommersiella karaktären hos informationen som tillhandahålls, inte heller vad gäller dess lämplighet för ett visst ändamål eller vad gäller produkterna som hänvisas till i informationen. Under inga omständigheter åtar sig webbplatsutgivaren att uppdatera eller korrigera informationen som publiceras på internet eller på dess webbservrar. Webbplatsutgivaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller korrigera innehållet på dess webbplatser utan föregående meddelande.
Utan att denna lista gör anspråk på att vara uttömmande garanterar webbplatsutgivaren inte att webbplatsen fungerar utan avbrott eller att servrarna som ger tillgång till den och/eller tredjepartswebbplatser till vilka hypertextlänkar hänvisar inte innehåller virus.

Framåtriktade uttalanden 
Dokumenten som presenteras på webbplatsen kan innehålla framåtriktade uttalanden om företaget (inklusive mål och trender) samt framåtriktade uttalanden i den betydelse som avses i den amerikanska Private Securities Litigation Reform Act of 1995, inklusive uttalanden avseende TotalEnergies finansiella ställning, rörelseresultat, verksamhet och strategi.
Framåtriktade uttalanden i dessa dokument bygger på ekonomiska data och antaganden som gjorts inom en given ekonomisk, konkurrensmässig och regelmässig miljö. De kan visa sig vara felaktiga i framtiden och beror på riskfaktorer som kan göra att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från de bedömda. Sådana riskfaktorer inkluderar men är inte begränsade till valutaförändringar, priset på petroleumprodukter, möjligheten att uppnå kostnadsminskningar eller effektivitetsvinster utan onödiga störningar i verksamheten, miljöregleringsöverväganden och allmänna ekonomiska och finansiella förhållanden. På samma sätt bygger viss finansiell information på uppskattningar, i synnerhet vid bedömning av tillgångars återvinningsvärde och beloppen av eventuella nedskrivningar.
Varken TotalEnergies eller något av dess dotterbolag påtar sig någon skyldighet att uppdatera eller revidera något uttalande, framåtriktat uttalande, någon trend eller något mål som återfinns i dessa dokument. Ytterligare information om faktorer, risker och osäkerheter som kan påverka företagets finansiella resultat eller verksamhet finns också tillgänglig i de senaste versionerna av Document de référence / Document d'enregistrement universel som lämnats in i Frankrike till Autorité des marchés financiers och årsredovisningen i blankett 20-F som lämnats in till United States Securities and Exchange Commission ("SEC").
 

6. Uppdateringar av webbplatsens användarvillkor och tillämplig lag 

Webbplatsutgivaren kan när som helst uppdatera webbplatsens användarvillkor. Användaren uppmuntras att regelbundet läsa igenom de senaste gällande användarvillkoren som finns på webbplatsen.
Om en eller flera bestämmelser i användarvillkoren befinns inte vara tillämpliga eller förbjudna enligt allmänna ordningsregler ska övriga bestämmelser i användarvillkoren fortsätta att gälla för användaren i den utsträckning som tillåts enligt sådana regler.  
Användarvillkoren omfattas av dansk lag och faller inom de behöriga danska domstolarnas jurisdiktion.
 

7. Kontakt

Kontakta oss på nedanstående e-postadress eller postadress om du har några frågor angående användarvillkoren:
TotalEnergies Marketing Denmark A/S
Amerika Plads 29
2100 Köpenhamn
Danmark
E-post: [email protected]