Skip to content

Försäljningsvillkor

1.10.2023

TotalEnergies Marketing Sweden AB

1. Allmänt 

Detta dokument introducerar de allmänna försäljningsvillkoren för TOTAL SWEDEN AB (Säljaren) för försäljning av smörjmedel på den svenska marknaden och täcker erbjudandet av smörjmedelsprodukter, fetter, kylmedel, AD-Blue och andra bilvårdsprodukter eller -service som finns i den när som helst aktuella produktkatalogen.De allmänna försäljningsvillkoren gäller om inte annat har avtalats.Säljaren förbinder sig till beställningar som har gjorts av auktoriserade personer som köparen (Kunden) har utsett. Erbjudanden och beställningar görs och tas i beaktande förutsatt att varorna, transportmedel och förpackning finns tillgängligt.De aktuella Allmänna försäljningsvillkoren gäller från utgivningsdagen tills att Säljaren meddelar annat på något tillgängligt sätt.

2. Val av smörjmedel 

Om Kunden frågar kan Säljaren rekommendera produkt att använda. I sådant fall rekommenderar Säljaren bästa möjliga och lämpliga produkt i enlighet med den information som Kunden har lämnat. Kunden rekommenderas att kontrollera produkten som Säljaren har rekommenderat med fordons/eller maskintillverkaren. För sådan rekommendationsservice kan Kunden kontakta Teknisk Service via [email protected]

För att underlätta rekommendation om fordonstillämpningar erbjuder även Säljaren åtkomst till en Internet-service som kallas LubAdvisor®. Denna webbplats innehåller huvudpunkterna för smörjning och de smörjmedel som rekommenderas av TotalEnergies. Rekommendationerna är inte övergripande. Dessa data har utvecklats tillsammans med Oats och fordonstillverkarna. Trots våra ansträngningar kan det hända att informationen inte är exakt, uppdaterad eller tillämplig efter omständigheterna för något särskilt fall. Säljaren ansvarar inte för felaktigheter eller försummelser på denna webbplats och eventuella beslut som fattas baserat på informationen på denna webbplats. Det är Kundens ensamma ansvar att kontrollera och rådfråga servicemanualen och bruksanvisningen från fordonstillverkaren.

3. Priser

Varorna faktureras till det försäljningspris som definieras av Säljaren på leveransdagen.
Säljaren ger så ofta det behövs ut en prislista med information om produktutbudet, basprodukterna, förpackningsstorlek, tillgänglighet och priser.
Priserna som definieras från ett specifikt datum, makulerar och ersätter tidigare utgiven prislista och gäller tills att Säljaren på något sätt meddelar Kunden annat.
Alla priser är exklusive moms, specifika avgifter och spilloljeavgifter och inkluderar förpackning.
Alla priser anges i SEK per liter för smörjmedel, vätskor och sprejprodukter. Fetter, vaselin och vissa marina produkter anges i SEK per kg. Priser för ANAC®, ANAC GAS och VISIOSTOCK® anges per enhet. Alla produkter klassificeras med en produktkod.
Säljaren kan inte i något fall hållas ansvarig för individuella prisjusteringar som orsakats av ändrade statliga avgifter eller ändrade kostnader för råmaterial, processer, transport och tjänster eller tryckfel.
Det rekommenderade försäljningspriset är exklusive moms, specifika avgifter och spilloljeavgifter och inkluderar förpackning och utgör inte någon skyldighet för Säljaren eller något intrång i Kundens verksamhet eftersom kunderna är fri att sätta sina egna priser.

4. Beställningar

Begäran om varor kommer att beaktas som en order och behandlas för leverans, när den validerats efter kreditprövning av Kunden och Kundens betalningsstatus. Säljaren godtar att ta emot beställningar på följande sätt: Telefon, e-post, brev och andra elektroniska kommunikationsplattformer som har avtalats med Kunden. Säljaren tar emot och behandlar beställningen på nationella vardagar från måndag till torsdag mellan kl. 8:00 och 16:00 samt fredag mellan kl. 08:00 och 15:30 såtillvida inte annat tidigare meddelats av Säljaren.

5. Order via web-portal 

Säljaren erbjuder Kunden åtkomst till en webborderservice för beställning dygnet runt hela året. Webborderservicen, kallad TotalEnergies eLub, utgör en ny servicekanal utöver de befintliga kanalerna så som telefon, fax och e-post för beställning. Om Kunden godtar att använda TotalEnergies eLub lämnar Säljaren en åtkomstkod och användarguide för att säkerställa säkerheten och enkel användning av internetverktyget. Säljaren visar information på webbplatsen om platsen inte är tillgänglig på grund av underhåll eller reparationer med information om andra sätt som kan utnyttjas för beställning. Priserna som nämns på TotalEnergies eLub anges i SEK per liter/kg och exklusive alla avgifter, enligt beskrivning längre ner och samma villkor gäller som vid beställning via andra kanaler enligt definition i dessa allmänna försäljningsvillkor. Säljaren rekommenderar Kunden att alltid spara informationen om beställningen. Beställningar som tas emot via Internet-servicen prioriteras inte framför andra beställningar och underkastas samma force majeure-fall som andra kanaler enligt beskrivning längre ner.

6. Leveranstider och varukontroll

Säljaren åtar sig att göra sitt bästa för att varorna skall levereras inom den tid som överenskommits vid beställningen. Alla varor som erbjuds i priskatalogen levereras DDP (Incoterm 2010 ICC), såtillvida inte annat överenskommits mellan Säljaren och Kunden. För paketerade produkter som definierats finnas i lager i priskatalogen, med beställningar som mottagits och godkänts före kl.10:00 kommer skickas samma dag, om produkter finns på lager. För bulkvaror erbjuder Säljaren Kunden en specifik planering i enlighet med tankbilsrutter och Kundens behov. Det är Kundens ansvar att kontrollera varorna samt göra en kvalitetskontroll vid leverans. 

7. Minsta tillåtna beställningskvantitet och leverans

Minsta orderkvantitet är en (1) låda av förpackade varor och 700 liter levererad kvantitet av bulkvaror till varje leveransadress. Vid order av paketerat gods där beställningen understiger 360 kg eller 400 liter debiteras Kunden en fraktkostnad och faktureras ett smågodstillägg på 500 SEK (exkl. moms). För bulkorder som understiger 700 liter debiteras Kunden fraktkostnaden och faktureras en extra avgift på 1500 SEK (exkl. moms).

8. Särskilda leveranser

Leveransvillkoren har definierats för alla varor utom de som märkts med “beställning” i priskatalogen, där särskilda leveransvillkor gäller. Säljaren kan arrangera specialleveranser på Kundens begäran. I sådana fall godtar Kunden att stå för hela kostnaden för specialleveransen.

9. Tankövervakningssystem

Säljaren kan erbjuda kunden ett tankövervakningssystem på kundens anläggning som underlättar beställningsprocessen genom att ge varnings- och påfyllningsanvisningar. Ett separat avtal måste upprättas där parternas rättigheter och skyldigheter beskrivs i detalj. Det kan också avtalas om kunden vill att säljaren ska övervaka lager och har rätt att automatiskt leverera produkter. Om ett tankövervakningssystem redan är installerat på kundens anläggning är säljaren inte ansvarig för att kontrollera varulagret på kundens tank om inte systemet kan hanteras av säljaren. Ett separat avtal måste upprättas enligt vilket parternas rättigheter och skyldigheter beskrivs i detalj.

10. Kvalitet av produkter och analys

Säljaren åtar sig att tillhandahålla all nödvändig dokumentation för att garantera kvaliteten och standarderna för de sålda produkterna med produktdatablad, säkerhetsdatablad samt produktcertifikat för speciella behov (detta mot en avgift om 485 SEK exkl. Moms). Kunden kan fortsätta med sin egen produktanalys utöver sådana dokument, men i sådant fall är Kunden skyldig att betala hela kostnaden för analysen. Säljaren erbjuder Kunden en specifik service för förebyggande underhåll med regelbundet analyssystem kallat ANAC®, som definierats genom en separat överenskommelse som inkluderar varje parts rättigheter och skyldigheter.

11. Klagomål 

Hänsyn tas inte till anspråk som görs efter kontroll och godkännande av de levererade varorna, utan någon skriftlig reservation och undertecknad på leveranssedeln. Anspråk skall göras direkt efter att varorna har levererats och inte senare än tre dagar efter leverans. Vid avslag för leverans av skadade varor skall avslaget vara skriftligt och undertecknat på leveranssedeln. Säljaren ansvarar inte i något fall för förluster för tredje part eller Kundens företags förluster som är kopplade till produkt- och serviceanspråk.

12. Returnerade varor

Om Kunden begär att varor/varorna skall returneras kan Säljaren godta begäran i enlighet med följande villkor: Retur av varor skall i förväg avtalas skriftligt med Säljaren; varorna skall levereras inom sex dagar efter mottagandet; Kunden skall informera kundservice och skall skriva returkoden som erhållits av kundservice på leveranssedeln; varorna måste finnas kvar i den gällande priskatalogen; förpackningen skall vara oöppnad och förseglad; varorna returneras på Kundens ansvar och Kunden skall betala fraktkostnaderna. Kunden skall krediteras 90 % av ordervärdet och skall betala en administrationsavgift på 300 SEK per gång.Om ovanstående villkor inte beaktas kommer inte varorna att krediteras till Kunden.

13. Faktura

Säljaren skickar alla sina fakturor – gratis - via vår elektroniska faktureringstjänst: DocOnline. Om Kunden önskar få pappersfakturor, debiteras fakturaavgift 35,- kr per faktura (avgiften visas på fakturan). Godkännande av fakturan utgör godkännande av Säljarens villkor.

14. Skatter och avgifter

För alla skatter och avgifter som är relaterade till produkter som sålts av Säljaren och specifikt förpackningsavgift som definieras per enhet och fastställs av myndigheterna skall Kunden betala de relaterade skatterna/avgifterna.

 15. Spillolja

Kunden ansvarar för spillolja som Kundens företag genererar. Säljaren kan inte hållas ansvarig för avfall från sålda varor. Säljaren behjälplig med att ge råd till kunden om hantering av spillolja enligt nationella bestämmelser. 

16. Betalningsvillkor

Om inte annat avtalats, skall betalning ske via banköverföring till Säljarens bankkonto, som anges på fakturan, senast till Säljarens disposition på det förfallodatum som anges på fakturan. Betalning skall innehålla fakturanummer.

17. Betalningsförsening

Varorna förblir Säljarens exklusiva egendom tills full betalning av priset som anges på fakturan, Kunden skall betala eventuella räntor för försenade betalningar och andra avgifter till Säljaren. På försenade betalningar tillkommer dröjsmålsränta. Vid utebliven betalning debiteras ränta med gällande referensränta + 8 %. Överförs ärendet till Kronofogdemyndigheten tillkommer även påminnelseavgift, förseningsränta samt Kronofogdens kostnader enligt lag. Vid försening av betalning för en förfallen faktura, även delvis, stoppas samtliga beställningar och samtliga återstående fordringar förfaller till betalning. Det ger även Säljaren rätt att avsluta aktuella erbjudande om framtida leveranser.

18. Force majeure

Säljaren kan inte hållas ansvarig för att Säljaren inte kan utföra sina åtaganden eller om Säljarens fullgörande har försenats, blockerats eller förhindrats på grund av en force majeure-händelse, det vill säga alla orsaker, händelser och/eller konsekvenser som inte kan undvikas av rimlig industriell eller kommersiell synpunkt och som ligger bortom den påverkade partens rimliga kontroll, inkluderat följande, ej tidsbegränsade fall: Myndighetsbeslut eller begränsning eller uppfyllande av beslut eller begäran från allmän myndighet eller person som har för avsikt att agera för sådan myndighet, transportbegränsningar eller avbrott över gränserna, domstolsbeslut, handelsembargo, rekvisition, mobilisering, karantän, blockad, expropriation eller konfiskering av anläggningar, kravaller, krig, förklarat eller inte, inbördeskrig, statskupp, revolution, piratdåd, cyberpiratdåd, terrorism, bojkott, lockout, strejk eller andra typer av arbetstvister, speciellt strejk eller blockering av transporter, ockupation av fabrik och lokaler, eldsvåda, sabotage, olycksfall, explosion, förstörelse av installationer eller lokaler, driftstörning gällande maskiner, avbrott i transporter eller kommunikationer, fysisk och elektronisk skada på servrar, brist på råmaterial, force majeure, naturkatastrofer, så som jordbävningar, stormar, tidvattenvågor, översvämningar, jordskred, blixtnedslag, torka, is, frost, eldsvåda, epidemi.

19. Intellektuell egendom och varumärken

Kunden bekräftar härmed att alla varumärken är och kommer så att förbli, oaktat alla godkännande för användning, exklusiv egendom som tillhör relevant enhet i Säljarens grupp. Kunden bekräftar härmed att han/hon varken innehar eller kan göra anspråk på någon intellektuell egendom rörande varumärken eller produkter. 

Kunden åtar sig att inte bestrida, förneka eller tvista om Säljarens eller dess filialers exklusiva rättigheter till varumärken eller giltighet eller genomförande av något av varumärket i området eller något annat land, och att inte hjälpa någon annan att göra det.

Allt innehåll på webbplatsen (titlar, bilder, text, video, varumärken) och webborderverktyget som tillhör Säljaren förblir Säljarens egendom. Delvis eller fullständig reproduktion av innehållet från någon process och något system som finns tillgängliga på någon typ av supportmaterial skall föregående skriftligt godkännas av Säljaren. All information, allt innehåll, alla filer och program som erbjuds av Säljarens service är skyddade enligt svensk och internationell immaterialrätt och copyright.

20. Lagstiftning

Aktuell försäljning underordnar sig Sveriges lagstiftning i alla hänseenden.