Skip to content

Salgsvilkår

23. Mars 2024

TotalEnergies Marketing Norge AS 

1. Generelt               

Dette dokumentet introduserer TotalEnergies Marketing Norge AS (Selger) sine alminnelige salgsvilkår for smøremidler i det norske markedet og dekker tilbudet av smøreoljer, smørefett, kjølevæsker, AdBlue og andre bilpleieprodukter eller tjenester som er beskrevet i det til enhver tid gjeldende produktsortiment.

De alminnelige salgsvilkårene gjelder såfremt ikke noe annet er bestemt i kontrakts form.

Selger er forpliktet i å behandle mottatt bestilling plassert av autoriserte personer utpekt av kjøper (Kunden). Tilbud og bestillinger blir behandlet og tatt hensyn til forutsatt at varene, transportmidler og pakking er tilgjengelig.

Disse alminnelige salgsvilkårene gjelder fra utstedelsesdatoen inntil ny melding fra selger i en eller annen form.

 

2. Bruk av produkter og anbefalinger

Etter Kundens forespørsel kan Selger anbefale hva slags produkter som bør brukes. I slike tilfeller vil Selger gi den best mulige og mest egnede produktanbefalingen i samsvar med den informasjonen Kunden oppgir. Kunden blir anbefalt å kontrollere produktanbefalingen som Selgeren har gitt med produsenten av kjøretøyet/maskinen.

For slike anbefalingstjenester kan Kunden ta kontakt med Teknisk Service ved [email protected]

For å kunne gi anbefalinger i forbindelse med kjøretøyrelaterte bruksformål tilbyr Selgeren også tilgang til en Internettjeneste som heter LubAdvisor®.Dette nettstedet inneholder hovedpunktene for smøring og de smøremidlene som anbefales av Total. Anbefalingene er ikke uttømmende. Disse dataene er utviklet sammen med Olyslager og produsentene av kjøretøyene/maskinene. Til tross for vår innsats, er det en mulighet for at informasjonen ikke er nøyaktig, oppdatert eller gjeldende for de forholdene som gjelder for et spesielt bruksformål. Selgeren påtar seg intet erstatningsansvar for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser på dette nettstedet. Alle beslutninger Kunden treffer basert på informasjonen som finnes på dette nettstedet, er det Kundens ansvar alene å kontrollere og rådføre seg med service- og brukerhåndboken til produsenten av kjøretøyet/maskinen.

 

3. Priser

Varene faktureres til salgspris definert av Selger på forsendelsetidspunkt. Selger utsteder så ofte som det er nødvendig en prisliste som inneholder utvalget av varer som til enhver tid selges i markedet, den grunnleggende produktbenevnelse, emballasjestørrelse, lagerinformasjon og priser. 

Priser definert fra en angitt dato, kansellerer og erstatter tidligere utgaver av prislisten og gjelder inntil ny melding fra Selger til Kunden er kommunisert på en eller annen måte. 

Alle prisene er eksklusive MVA og øvrige avgifter, gebyrer (herunder smøreoljeavgift) og inkluderer emballasjetillegg.

Alle prisene er definert i norske kroner per liter for smøremidlene bortsett fra smørefett og enkelte andre produkter som er definert i norske kroner per kg. Tjenester som ANAC®, VISIOSTOCK® og andre tjenester som Selger til enhver tid tilbyr, defineres per enhet. 

Alle produktene er klassifisert med en produktkode.

Selgeren vil ikke under noen omstendigheter bli klandret i tilfelle av individuelle prisjusteringer, for endringer i offentlige avgifter, råmaterialer, prosesser, transport og tjenester eller trykkfeil. 

Den veiledende salgsprisen er eksklusive MVA, avgifter, gebyrer (herunder smøreoljeavgift hvor gjeldende) og inkluderer 
emballasjetillegg. Dette utgjør på ingen måte for Selger noen form for innblanding i Kundens virksomhet, og Kunden er dermed fri til å fastsette sine egne priser.

4. Bestilling

Forespørselen om varer vil bli vurdert som en bestilling og behandlet videre for levering når den er validert etter kontroll av Kundens betalingsdyktighet og betalingsstatus.

Selger aksepterer å motta bestillinger på følgende måter: Telefon, faks, e-post, brev og alle andre elektroniske utvekslingsplattformer som måtte bli avtalt med Kunden.

Selger tar imot og behandler bestillinger alle nasjonale arbeidsdager fra mandag til torsdag kl.08.00 til 16.00 samt fredag kl. 08.00 til 15.30, med unntak av arbeidsdager som spesielt måtte være kommunisert av Selger.

 

5. Nettbasert bestillingstjeneste 

Selgeren tilbyr Kunden tilgang til en nettbasert bestillingstjeneste slik at Kunden kan legge inn bestilling 24/7 hele året.

Den nettbaserte bestillingstjenesten kalles TOTAL eLub og utgjør en tjenestekanal i tillegg av de eksisterende kanalene som telefon, faks og e-post for å foreta bestillinger.

Hvis Kunden aksepterer å bruke TOTAL eLub vil Selgeren utstyre Kunden med en adgangskode samt en brukerveiledning for å sikre sikkerheten og korrekt bruk av tjenesten. 

Selgeren vil vise informasjon på nettstedet hvis nettstedet er utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre årsaker med informasjon om andre måter å foreta bestillinger på.

Prisene som vises på TOTAL eLub er i norske kroner og eksklusive MVA og øvrige avgifter og gebyrer slik de er beskrevet lenger nede og er underlagt de samme vilkårene som andre bestillingskanaler slik disse er definert i disse alminnelige salgsvilkårene.

Selger minner Kunden om at det er klokt å lagre informasjonen om bestillingene.

Bestillinger via Internettjenesten gir ingen prioritet i forhold til levering av bestillingene og er underlagt de samme reglene for force majeure som andre kanaler slik det er beskrevet under punkt 18.

 

6. Leveringstid og varekontroll

Selgeren forplikter seg til å gjøre sitt beste for at varene skal leveres til avtalt tid i henhold til bestilling.

Alle varene som til enhver tid tilbys gjennom produktsortimentet leveres DDP (Incoterms 2010 ICC) såfremt ikke noe annet er gjensidig avtalt mellom Selger og Kunden.

For pakkede varer med produkter definert som lagervare i prislisten og for bestilling som mottas og aksepteres før 09.00 vil varene normalt bli sendt fra lager samme dag.

For bulkvarer utføres levering innen Norge fra sør og til Trondheim m/omegn i nord. Dette kan endres forløpende og leveransested avklares med Kunde hvor bulklevering er aktuelt i hvert enkelt tilfelle. Kunden vil få tilbudt en spesifikk planlegging av Selger i henhold til transportrutene og Kundens behov.

Vare- og kvalitetskontrollen er Kundens ansvar og bør foretas ved levering.

 

7. Minimumsbestilling og levering

Minimum bestilt kvantum er fastsatt til en (1) eske for pakket gods og fem hundre (500) liter for bulklevert kvantum per leveringsadresse.

For bestilling av pakket gods på mindre enn 180 kg eller 208 liter vil Kunden bli bedt om å betale fraktkostnadene og vil bli fakturert en håndteringsavgift på kr. 300,-.

For bestilling av bulk på mindre enn 1000 liter pr leveringssted, vil Kunden bli bedt om å betale fraktkostnadene og vil bli fakturert en håndteringsavgift på kr. 500,-.

 

8. Spesialleveringer

Leveringsbetingelsene gjelder for alle varer bortsett fra de som er merket ”bestilling” i prislisten, hvor egne bestillingstider gjelder. Selger kan organisere spesiallevering på forespørsel fra Kunden. I slike tilfeller samtykker Kunden i å bære alle kostnadene for spesialleveringen.

 

9. Tankovervåkingssystem

Selger kan tilby Kunden et tankovervåkningssystem på Kundenes lokasjon, som forenkler bestillingsprosessen. Dette ved at systemet kan gi varsel om tanknivå og behov for påfylling. Det skal opprettes en egen avtale mellom partene hvis slikt ønskes installert, som beskriver partenes rettigheter og forpliktelser i detalj. Det kan således også avtales om Kunden ønsker at Selger skal overvåke beholdningen og sørge for automatisk oppfylling/levering.
 

Hvis det allerede er installert et tankovervåkningssystem på Kundens lokasjon, er ikke Selger ansvarlig for å sikre kontroll på tanknivå og behovet for påfylling, med mindre Selger kan håndtere systemet. Det skal opprettes en egen avtale mellom partene hvis Selger skal håndtere eksisterende tankovervåkningssystem, som beskriver partenes rettigheter og forpliktelser i detalj.

 

10. Produktkvalitet og analyser

Selger påtar seg å levere all den dokumentasjon, som er nødvendig til sertifisering av de solgte produkters kvalitet og standarder i form av produktdatablader, sikkerhetsdatablader samt produktsertifikater ved særlige behov (disse mot betaling av et gebyr på kr. 400,-). All denne informasjonen skal være tilgjengelig med så kort ventetid som mulig fra Selgers side. Kunden kan utføre sin egen produktanalyse på topp av slike dokumenter, men i slike tilfeller samtykker Kunden selv å bære alle kostnader for slike analyser.

Selgeren tilbyr Kunden en spesifikk tjeneste for forebyggende vedlikehold med oljeanalysetjenesten ANAC®som fastsettes ved hjelp av en egen avtale som omfatter partenes rettigheter og plikter.

 

11. Reklamasjoner og Krav

Reklamasjoner / krav som blir gjort gjeldende etter kontroll og aksept av varer uten reservasjoner påskrevet og underskrevet på leveringsseddelen blir ikke tatt hensyn til.

Reklamasjoner / krav bør framsettes umiddelbart etter at varene er levert og ikke senere enn 3 dager etter levering. 

I tilfelle av at leveringen blir avvist på grunn av skader på godset må årsaken til avvisningen bli påskrevet og underskrevet på leveringsseddelen.

Selger påtar seg ikke noe ansvar i tilfelle tap som Kundens tredjepart måtte pådra seg eller Kundens forretningsmessige tap knyttet til produkt- og servicekrav.

 

12. Returnerte varer

I tilfelle av varer som Kunden ber om retur av, kan Selger aksepter følgende vilkår: Retur av varer skal være skriftlig avtalt med Selger på forhånd; varene skal returneres ikke senere enn 6 dager etter mottak; Kunden skal informere kundeservice og skal merke returen med den returkoden som oppgis av kundeservice på leveringsseddelen; varene må være tilgjengelige i den til enhver tid gjeldende prislisten; pakningen skal være uåpnet og forseglet; varene returneres på Kundens ansvar og Kunden skal bære kostnadene for frakt; Kunden skal krediteres opp til 90 % av bestillingens verdi og skal betale en administrasjonsavgift på kr. 300,- per gang.

Hvis vilkårene over ikke overholdes vil ikke varene bli kreditert Kunden.

 

13. Faktura

Selger sender ut sine fakturaer gratis via vår elektroniske fakturering tjeneste: DocOnline. Hvis Kunden ønsker papirfaktura, belastes et fakturagebyr på kr. 39,- per faktura (gebyret vises på fakturaen).

Aksept av faktura utgjør aksept av Selgers vilkår og betingelser.

 

14. Avgifter

Kunden skal betale de avgifter som til enhver tid er bestemt av myndighetene, på de produkter og tjenester som Selger tilbyr og som kjøpes av Kunden.

 

15. Spillolje

I samsvar med gjeldende regler fastsatt av myndigheter, bes Kunden betale en smøreoljeavgift for produkter som genererer spillolje og der hvor slik avgift er gjeldende. Selgeren fakturerer smøreoljeavgiften på toppen av prisen på varene. Smøreoljeavgiften oppdateres jevnlig av Toll- og Avgiftsdirektoratet og Kunden anbefales å sjekke nettstedet www.toll.no, for til enhver tid gjeldende regler og avgifter.

 

16. Betalingsvilkår

Såfremt intet annet er avtalt skal leveringene betales via bankoverføring senest tjue (20) dager etter fakturadato til selgers bankkonto som angitt på faktura. Innbetalingen skal inneholde opplysning om fakturanummer.

 

17. Betalingsforsinkelse

Varene er Selgers eksklusive eiendom til det er foretatt fullstendig betaling av beløpet angitt på fakturaen og eventuelle renter for sen betaling og andre avgifter som Kunde skylder Selger.

Alle betalingsforsinkelser vil bli gjenstand for renteberegning. Ved betaling etter forfall beregnes morarenter etter gjeldende regler (Forsinkelsesrenteloven). Ved utsendelse av purre- og inkassovarsel kreves et gebyr ifølge Inkassoloven.

Alle forsinkelser knyttet til betaling av en forfalt faktura, selv delvis forsinkelse, kansellerer vilkårene for alle bestillinger og gjør at alle andre fordringer forfaller til betaling. Det gir også Selger retten til å avbryte løpende bestillinger for framtidig levering som er planlagt.

 

18. Force majeure

Selger kan ikke holdes erstatningsansvarlig hvis det framlegges bevis for at han ikke kan oppfylle sine forpliktelser eller hvis oppfyllelsen er forsinket, hindret eller forhindret på grunn av en hendelse som kan karakteriseres som force majeure; det vil si enhver årsak der opphavet og/eller konsekvensene ikke kan unngås fra et rimelig industrielt eller kommersielt standpunkt, og som ligger utenfor rimelig den påvirkede Partens rimelige kontroll, inkludert følgende åpne tilfeller: Myndighetsordre eller -begrensning eller i samsvar med noen ordre eller forespørsel fra en offentlig myndighet eller noen person som utgir seg for å handle for slik myndighet, skipingsrestriksjoner eller stengte grenseoverganger, domstolsavgjørelse, embargo, rekvisisjon, mobilisering, karantene, blokade, ekspropriasjon eller konfiskasjon av anlegg, opprør, krig, enten den er erklært eller ikke, borgerkrig, statskupp, revolusjon, piratvirksomhet, cyberpiratvirksomhet, terrorhandlinger, boikott, lockout, streik eller arbeidskonflikter av alle typer, særlig streik eller blokkering av transport, okkupasjon av fabrikker og anlegg, brann, sabotasje, ulykker, eksplosjoner, ødeleggelse av installasjoner eller anlegg, maskinhavari, brudd i transport eller kommunikasjoner, fysiske eller elektroniske skader på servere, mangel på råmaterialer, naturkatastrofer som jordskjelv, storm, flodbølge, flom, jordskred, lynnedslag, tørke, is, frost, epidemier.

 

19. Økonomiske sanksjoner

Begrepet «Økonomiske sanksjonsbestemmelser» skal forstås som til enhver tid gjeldene lover og regler for eksportkontroll og sanksjoner, inkludert, men ikke begrenset til relevante økonomiske og finansielle sanksjoner, import og eksportkontroll, samt restriktive tiltak slik de til enhver tid fremgår av sanksjonslister pålagt av relevante sanksjonsmyndigheter som USA, UK, Norge, Frankrike, EU, FN eller en annen statlig myndighet med jurisdiksjon over Partene, produktene eller tjenestene. 

19.I. Hver Part skal utføre ordren og sine forpliktelser i samsvar med gjeldene Økonomiske sanksjonsbestemmelsene. Hvis en av Partene grunnet en lovkonflikt ikke er i stand til å oppfylle ordren, skal bestemmelsene i avsnitt 19.V gjelde.

19.II. Kunden forplikter seg til ikke, hverken direkte eller indirekte, å distribuere eller videreselge produkter som kjøpes fra selger i strid med de Økonomiske sanksjonsbestemmelsene. Videre skal kunden garantere og forplikte seg til ikke, hverken direkte eller indirekte, å distribuere, selge, levere, eksportere, formidle eller på annet vis overføre produktet/-ene som kjøpes fra selger, i Russland og/eller til bruk i Russland.

19.III. Kunden skal implementere tiltak for å sikre overholdelse av økonomiske sanksjonsbestemmelser. Dette inkluderer tiltak for å identifisere virksomhet hos tredjeparter, herunder potensielle forhandlere, som kan være i strid med de Økonomiske sanksjonsbestemmelsene. Kunden skal også implementere slike tiltak i transaksjoner knyttet til produktene fra Selger.

19.IV. Kunden skal, under gjennomføringen av ordren, umiddelbart gi selger skriftlig varsel om all informasjon som kan eller vil påvirke forpliktelsene og som omfattes av dette avsnittet. Dette inkluderer også informasjon om eller fra tredjeparters virksomhet som omfattes av avsnittet.

Kunden skal dele informasjon med selgeren om hvordan han overholder sine forpliktelser under punkt 19.II, 19.III, 19.IV og 19.V innen to uker etter å ha mottatt skriftlig forespørsel om dette fra selgeren.

I tilfelle kunden bryter forpliktelsene i dette avsnittet, har selgeren rett til å (i) suspendere utførelsen av ordren eller (ii) avslutte ordren. Kunden kan ikke kreve noen kompensasjon eller erstatning fra selger i et slikt tilfelle.

19.V. Ingen av Partene skal være forpliktet til å oppfylle en ordre eller forpliktelser i henhold til ordren dersom: 

  • Gjennomføringen strider mot eller er uforenelig med gjeldene Økonomiske sanksjonsbestemmelser

  • Gjennomføringen av forpliktelsen utsetter en Part for risiko, straff eller andre sanksjoner i henhold til gjeldene Økonomiske sanksjonsbestemmelser.

I slike tilfeller skal den aktuelle Parten som rammes (den «Berørte Parten») så snart som mulig informere den andre Parten skriftlig om at det ikke vil være mulig å gjennomføre forpliktelsen på daværende tidspunkt. Dersom slik varsel gis skal den Berørte Parten ha rett til å enten (i) suspendere utførelsen av de aktuelle og berørte forpliktelsene så lenge forhindringen vedvarer, eller (ii) kansellere ordren. Under en slik hendelse kan ikke den andre Parten ikke kreve erstatning for manglende oppfyllelse for de aktuelle forpliktelsene.

 

20. Preventing corruption

Med hensyn til antikorrupsjonslovene som gjelder all virksomhet under denne ordren, samt øvrige antikorrupsjonslover som Partene ellers er underlagt, og i samsvar med Partenes retningslinjer og prosedyrer for antikorrupsjon.

20.1 – Kunden garanterer at verken den selv, eller noen som handler på dens vegne, har gjort eller tilbudt, eller vil gjøre eller tilby noen betaling, gave, løfte eller gi noen fordel, enten direkte eller gjennom en mellommann, til eller for bruk av noen person, uavhengig av om personen er en offentlig tjenestemann eller ikke (mottaker), der slik handling, eksempelvis betaling, gave, løfte eller fordel, har til hensikt å: (i) påvirke noen mottakerens handling eller beslutning; (ii) få slik mottaker til å gjøre eller unnlate å gjøre en handling i strid med hans eller hennes plikter; (iii) sikre eller oppnå en utilbørlig fordel; eller (iv) få slik mottaker til å bruke sin innflytelse til å påvirke noen andres handling eller beslutning av en hvilken som helst avdeling, etat eller virksomhet av en offentlig myndighet eller offentlig foretak.

20.2 – Kunden skal implementere og opprettholde tilstrekkelige interne kontroller for å sikre at alle betalinger som gjøres i utførelsen av ordren er autoriserte og i samsvar med ordren.

20.3 – Dersom en offentlig tjenesteperson (eller en nær personlig bekjent av en offentlig tjenesteperson, nært personlig bekjentskap) eier eller besitter, enten direkte eller indirekte, aksjer eller andre fordelaktige interesser i kunden, eller er styremedlem, funksjonær eller representant for kunden, forplikter kunden seg til å varsle selgeren skriftlig og treffe nødvendige tiltak for å sikre at den aktuelle offentlige tjenestepersonen (eller det nære personlige bekjentskapet) overholder Norske lover, herunder lover som gjelder interessekonflikter og antikorrupsjon som angitt i avsnitt 20.1 ovenfor.

 

21. Intellektuell eiendom og varemerker

Kunden erkjenner herved at alle varemerker er og vil fortsatt være den eksklusive eiendommen til de relevante enhetene i Selgerens Konsern og Kunden erkjenner herved at han verken har stilt eller kan stille krav til noen åndsverksrettigheter til Varemerker eller til Produktene. 

Kunden forplikter seg til ikke å bestride, benekte eller trekke i tvil den eksklusive eiendomsretten som Selgeren eller hans tilknyttede parter har i Varemerkene eller gyldigheten eller myndigheten til å håndheve noen av Varemerkene i Norge eller noe annet land, og ikke å assistere noen andre til å gjøre dette.

Alt inn hold på nettstedet (titler, bilder, tekster, videoer, merker) og nettbestillingsverktøyet til Selgeren er Selgerens eiendom. All delvis eller fullstendig reproduksjon av innholdet fra noen prosess og system som er tilgjengelig på noen type støttemateriell er underlagt skriftlig forhåndsgodkjenning fra Selgeren. All informasjon, innhold, filer og programmer som tilbys gjennom Selgerens tjenester er beskyttet i henhold til norsk og internasjonal lov om åndsverkrettigheter og copyright.

 

22. Lovgivning

Foreliggende salg er i alle henseende underlagt norsk lov, og eventuelle tvister skal behandles i Oslo tingrett som verneting.