Skip to content

14/09/2022 News

Forskning: TotalEnergies och Danmarks Tekniske Universitet etablerar ett centrum för förnybar energi

Paris, 13 september 2022 - I samband med sitt besök i Danmark undertecknade TotalEnergies VD, Patrick Pouyanné, ett avtal med Anders Bjarklev, rektor för Danmarks Tekniska Universitet (DTU), om att skapa ett nytt gemensamt forskningscenter: Excellence Centre of Clean Energy. Det avancerade forskningscentret ska sträva efter att utveckla tillförlitliga, lönsamma energilösningar med låga CO2-utsläpp, som kan ta hänsyn till förnybara energikällors fluktuationer i produktionen, och som kan minska koldioxidutsläpp i industrianläggningar.

Det nya centret ligger på Risø campus väster om Köpenhamn och kommer att förläggas till DTU, som är särskilt känt för sin avancerade forskning inom havsbaserad vindenergi. Detta kommer att bana väg för synergier med TotalEnergies, som redan har etablerat en global portfölj av vindkraftsparker till havs med en total kapacitet på över 11 GW (3/4 fasta och 1/4 flytande vindkraftsparker).

DTU-TotalEnergies Excellence Center of Clean Energy har tre primära syften:

  • Att genomföra en nästa generations elhybridanläggning: Detta pilotprojekt vid Risøs kraftverk kommer att testa olika system för att optimera produktionen av vindenergi med batterilagringssystem och produktion av grönt väte. Det vetenskapliga underlaget från pilotprojektet kommer sedan att användas för forskningsprogrammen.
  • Utbildning i multienergi för anställda: Utbildning är en viktig drivkraft för framgångsrik omvandling av TotalEnergies till ett multienergiföretag. DTU kommer att ge utbildning för anställda via onlineundervisning och specialdesignade kurser om el och ren energi.
  • Forskningspartnerskap: TotalEnergies forskare och ingenjörer kommer att arbeta tillsammans med DTU:s föreläsare, forskare och studenter på forskningsprogram för gemensam utveckling av tekniska lösningar med fokus på nästa generations vindteknik och flytande vindkraftsparker.

"Danmark är bland de mest ambitiösa och engagerade länderna inom ren energi. Vi etablerade vårt tekniska centrum för konventionell offshore här efter förvärvet av Maersk Oil 2018. Detta nya forskningscenter kommer att bidra till TotalEnergies omvandling till en multi-energibolag. Vi är glada över att kunna tillgängliggöra DTU:s internationellt erkända expertis inom förnybar energi, särskilt inom flytande vindkraftverk till havs, för att förbättra våra resultat, testa morgondagens teknologier och utbilda våra anställda", säger Patrick Pouyanné, styrelseordförande och VD för TotalEnergies.

"Som en pålitlig partner för företag som arbetar för att öka hållbarheten i vårt energisystem är DTU glada över att kunna starta detta samarbete med TotalEnergies. Vårt partnerskap kommer att baseras på utmärkt forskning och ny nyckelteknologi, och jag hoppas att det kommer möjliggöra ett ännu närmare samarbete mellan DTU och TotalEnergies om framtida forskning inom hållbar energi, säger DTU:s rektor Anders Bjarklev.

Det gemensamma forskningscentret DTEC är ett uttryck för det öppna innovationssätt som TotalEnergies har valt. Detta tillvägagångssätt utnyttjar talang, forskningsinfrastruktur, pilotanläggningar samt ett internationellt nätverk av forskningscentra, nystartade företag och framstående akademiska partners optimalt. Vår forsknings- och utvecklingsenhet, som har ett nära samarbete med TotalEnergies industricentra och företag, ligger i framkant av företagets omvandling och lägger 60 % av budgeten på utveckling av nya energiformer och hållbarhet.

TotalEnergies i Danmark
TotalEnergies är Danmarks ledande olje- och gasbolag och har en mångsidig och internationell personalstyrka på cirka 1 200 anställda. Vi ansvarar för 85 % av oljan och 97 % av den nationella gasproduktionen och utvecklar ett av de ledande koldioxidlagringsprojekten, som förväntas lagra miljontals ton CO2 i utarmade olje- och gasreservoarer i den danska delen av Nordsjön. TotalEnergies verksamhet sträcker sig mer än ett halvt sekel tillbaka och ger ett viktigt bidrag till Danmarks ekonomi, energiförsörjning och sysselsättning. Utöver sina olje- och gasaktiviteter arbetar TotalEnergies med att etablera nya affärsaktiviteter inom vindkraft till havs, solenergi och andra förnybara energikällor.

TotalEnergies och el från förnybara energikällor
Som en del av ambitionen att uppnå klimatneutralitet till 2050 bygger TotalEnergies en portfölj av aktiviteter inom förnybar energi och el. I slutet av 2021 var TotalEnergies bruttokapacitet att producera el från förnybara energikällor över 10 GW. TotalEnergies kommer att fortsätta att expandera denna verksamhet för att nå 35 GW bruttoproduktionskapacitet från förnybara energikällor år 2025 och sedan 100 GW år 2030 med målet att bli bland världens fem främsta producenter av el från vind- och solenergi.

TotalEnergies Research and Innovation
TotalEnergies riktar sin forskning och innovation mot sol- och vindenergi, lagringslösningar och hybridenergisystem, distribuerade energinätverk, biobränslen, biogas, väte, koldioxidsnåla produkter för alternativ mobilitet samt teknologier för att fånga, lagra och utnyttja koldioxid. TotalEnergies Research and Innovation har 4 300 anställda vid 18 forskningscentra runt om i världen som arbetar tillsammans med forskare, studenter och entreprenörer som är engagerade i att stödja energiomställningen.

Om TotalEnergies
TotalEnergies är ett globalt multienergiföretag som producerar och marknadsför energi: olja och biobränslen, naturgas och gröna gaser, förnybar energi och el. Våra drygt 100 000 anställda arbetar för att skapa energiformer som är mer ekonomiska, mer pålitliga, renare och tillgängliga för så många människor som möjligt. TotalEnergies är verksamt i mer än 130 länder och sätter hållbar utveckling i alla dess dimensioner i centrum för sina projekt och aktiviteter för att bidra till människors välbefinnande.

Se fler nyheter från TotalEnergies här